Last Drop Tattoos

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LAST DROP TATTOOS

Artikel 1, definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd;

1.1 Last Drop Tattoos, gevestigd te Wijk bij Duurstede, aan de Peperstraat 33, 3961AR.

1.2 Tatoeage: de handeling bestaande uit, via intradermale injectie van kleurproducten, het creëren op de huid van een permanente en of duurzaam merkteken, of een permanente en of duurzame tekening. Een tatoeage is permanent en onomkeerbaar.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die en opdracht verstrekt aan Last Drop Tattoos tot het laten aanbrengen van een tatoeage, alsmede de natuurlijke persoon die zich door Last Drop Tattoos laat behandelen of aan wie Last Drop Tattoos producten of diensten levert.

1.4 Opdrachtnemer: Last Drop Tattoos of elk daartoe gemachtigde medewerker van Last Drop Tattoos.

1.5 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de zelfstandige artiesten Last Drop Tattoos en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of levering van een andere dienst of product binnen de bedrijfsomschrijving.

 

Artikel 2, toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer, waaronder ook begrepen medewerkers van opdrachtnemer en eventuele derden waarvoor opdrachtnemer ingevolge de wet aansprakelijk is, en opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van Last Drop Tattoos, worden afgeweken.

2.2 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Last Drop Tattoos aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Last Drop Tattoos gehanteerde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3, bijzondere bepalingen

3.1 De handelingen uit artikel 1.2 en artikel 1.3 zijn onderworpen aan de hygiëne voorschriften welke door de GGD zijn opgesteld.

3.2 Tatoeages worden alleen gezet bij personen van 16 jaar of ouder. Last Drop Tattoos heeft het recht opdrachtgever op grond van zijn/haar leeftijd, ook wanneer er toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger wordt gegeven, te weigeren.

Artikel 4, eigen verantwoordelijkheid

4.1 Opdrachten aan opdrachtnemer Last Drop Tattoos, worden gegeven voor eigen risico en onder eigen verantwoording van de opdrachtgever.

4.2 Opdrachten worden verstrekt door middel van ondertekening van het toestemmingsformulier. Met de ondertekening van het toestemmingsformulier verklaart opdrachtgever alles naar waarheid te hebben ingevuld en alle gegevens welke van belang zijn voor het geven van de opdracht, te hebben medegedeeld.

4.3 Opdrachtgever is bekend met de permanente aard van een tatoeage. Opdrachtgever is tevens op de hoogte van het feit dat de door Last Drop Tattoos aangebrachte tatoeage nooit volledig of cosmetisch aantrekkelijk kan worden verwijderd.

4.4 Last Drop Tattoos heeft het recht om een opdrachtgever en of zijn wettelijk vertegenwoordiger naar een geldig legitimatiebewijs te vragen. Wanneer een legitimatiebewijs niet kan worden overlegd, kan Last Drop Tattoos de opdracht weigeren.

4.5 Tatoeages welke teksten en of cijfers bevatten, dienen vooraf door de opdrachtgever te worden gecontroleerd. Fouten welke hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de opdrachtgever.

Artikel 5, aansprakelijkheid

5.1 Last Drop Tattoos is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen ontstaan ten gevolgen van het plaatsen van een tatoeage, tenzij vast staat dat deze schade is te wijten aan de opzettelijke roekeloosheid of grove schuld van Last Drop Tattoos.

5.2 Last Drop Tattoos heeft de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het beoogde resultaat te bereiken, maar geeft niet de garantie dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

5.3 Last Drop Tattoos is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan, door het door een derde laten verwijderen van een tatoeage, welke door Last Drop Tattoos is gezet.

5.4 Last Drop Tattoos is niet aansprakelijk voor kosten van het verwijderen of veranderen van een tatoeage door mensen die na het laten zetten van een tatoeage op hun besluit om een tatoeage te laten zetten, terug zijn gekomen.

5.5 Schadevergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de opdrachtgever niet direct, althans zo spoedig mogelijk, na het ontstaan van de schade, maatregelen heeft genomen om de schade te beperken of verdere schade te voorkomen en wanneer opdrachtgever niet aanstonds Last Drop Tattoos alle benodigde informatie heeft verschaft.

5.6 Last Drop Tattoos behoudt zich het recht voor gebruik te maken van alle wettelijke en contractuele verweermiddelen om aansprakelijkheid jegens opdrachtgever af te weren.

5.7 Voor het bijwerken van een tatoeage, welke is aangebracht door Last Drop Tattoos, dient binnen een jaar een afspraak gemaakt te worden. Na een jaar vervalt de bijwerk garantie.

Artikel 6, risico's

6.1 Het aanbrengen van tatoeages brengt risico's met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten.

6.2 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder de medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. De opdrachtgever verklaart hiermee ook dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis of een huidaandoening. Mits de opdrachtgever een ondertekende doktersverklaring kan overleggen, overweegt Last Drop Tattoos de opdrachtgever te tatoeëren.

6.3 Een slechte nazorg en een onhygiënische behandeling (zowel door opdrachtnemer als door opdrachtgever) kunnen zorgen voor wondinfecties die schadelijk zijn voor de tatoeage.

Artikel 7, toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen Last Drop Tattoos en opdrachtgever, die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer beslecht.

Artikel 8, overige bepalingen

8.1 Last Drop Tattoos behoudt zich het recht voor de tatoeage van de opdrachtgever te fotograferen en te gebruiken voor onder andere reclame doeleinden. Bij deze reclame worden nimmer persoonsgegevens vermeld.

8.2 Last Drop Tattoos gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleurstoffen welke zijn gecontroleerd en onder controle staan van het ministerie van volksgezondheid, welzijn & sport en de keuringsdienst van waren, zoals bepaald in het warenwet besluit tatoeage kleurstoffen.

8.3 Bij het reserveren van een dagdeel met als doel het plaatsen van een tatoeage, kan de opdrachtgever een aanbetaling doen aan Last Drop Tattoos. De aanbetaling wordt bij het plaatsen van de tatoeage, tijdens de laatste sessie in mindering gebracht op de overeengekomen prijs.

8.4 Het annuleren van een afspraak dient tot achtenveertig uur voor aanvang gedaan te worden. Indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd is opdrachtnemer niet in staat de gedane aanbetaling terug te betalen.

8.5 Indien een afspraak tijdig wordt afgezegd, wordt de aanbetaling aan opdrachtgever terug betaald, in de vorm van een cadeaubon met gelijke waarde.

8.6 Cadeaubonnen hebben een geldigheid vanaf datum van uitgifte deze terug te vinden op de cadeaubon. Na een jaar vervalt deze waarde. Cadeaubonnen zijn tevens niet retourneren tegen geld.